โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ยินดีต้อนรับ

          ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2520 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสุธนก่อสร้างและการค้า เป็นผู้รับเหมาดำเนินการในการก่อสร้าง ในวงเงินงบประมาณ 8,680,000.- บาท (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดบริการแก่ประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 จนกระทั่งถึง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2522 ก็ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อย่างเป็นทางการ ก่อนที่โรงพยาบาลจะเปิดทำการในสถานที่ใหม่ที่ ตำบลไสหร้า (ที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์ อำเภอฉวาง ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ในปัจจุบัน ในครั้งนั้นมีนายแพทย์จรูญ เค้าไพบูลย์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลไสหร้า และนายแพทย์จรูญ เค้าไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในปี พ.ศ. 2522 จากการให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ปริมาณของผู้รับบริการได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จนถึงปี พ.ศ. 2541 จึงได้ยกฐานะขึ้นอีกครั้ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ถึงปัจจุบัน

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 25 กรกฎาคม 2565 -
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา 5 พฤษภาคม 2565 -
นโยบายอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 4 มกราคม 2564 -
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 23 พฤศจิกายน 2563 -
ประมูลร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาล 17 พฤศจิกายน 2563 -
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 เมษายน 2563 -
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31 ตุลาคม 2562 -
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2562 -
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและพนักงานธุรการ 28 ตุลาคม 2562 -
ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 สิงหาคม 2565 -
ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กรกฎาคม 2565 -
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2565 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2565 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พฤษภาคม 2565 -
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2565 -
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.
ดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
21 เมษายน 2565 -
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,320 ตารงเมตร (ส่วนที่เหลือ) ตามแบบเลขที่ 7919+7919-1 (แก้ไข) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2564 -
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 1 ธันวาคม 2564 -
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ 21 มกราคม 2564 -
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2564 -
ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
จำนวน 22 รายการ
12 กรกฎาคม 2565 -
ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
จำนวน 5 รายการ
12 กรกฎาคม 2565 -
ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือดพร้อมน้ำยา
จำนวน 1 รายการ
12 กรกฎาคม 2565 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
11 เมษายน 2565 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA์
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
11 เมษายน 2565 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์์
จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
11 เมษายน 2565 -
สรุปมูลค่าแผนค่าจ้างเหมา/เช่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2 ธันวาคม 2564 -
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564 -
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564 -
แผนการจัดซื้อวัสดุชันสูตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564 -
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564 -
แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไปแผนค่าซ่อมบำรุงวัสดุค่ากำจัดขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564 -
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 15 ธันวาคม 2563 -
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563 -
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม และการจ้างทำฟันปลอม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563 -
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า บริโภค เชื้อเพลิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563 -
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์-เวชภัณฑ์มิใช่ยา และครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563 -
แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 11 ธันวาคม 2562 -
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562 -
แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562 -
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ตุลาคม 2562 -

ภาพกิจกรรม

activity_1

กิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย

activity_2

มหกรรมคัดกรองสุขภาพชุมชน

activity_3

อบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

activity_4

เปิดบริการคัดกรอง covid-19 รพ.สนาม

บริการของเรา

งานบริการผู้ป่วยนอก

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
ในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.45 น.)

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้บริการผู้ป่วยอาการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 1669 หรือ สายด่วน 075-481372 ต่อ 124

งานทันตกรรม

ให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.45 น.
นอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.46 - 20.00 น.
และ เสาร์ - อาทิตย์์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

งานเภสัชกรรม

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
ยาอันตราย ยาที่ไม่ควรใช้ และผลข้างเคียงที่เกิดจากการ
ใช้ยาแต่ละประเภท