วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย

พัทธกิจ

เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพแบบองค์รวม
ด้วยจิตวิญญาณและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความร่วมมือของบุคลากรและเครือข่าย
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจสูงสุด

ค่านิยม

Human FITS

Human Human Humanize การมี “หัวใจความเป็นมนุษย์”
F Focus on customer ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
I I’ develop พัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
T Team work ทำงานเป็นทีม
S Standardize พัฒนาสู่มาตรฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

structure