วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวม ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ (Missions)

1.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


2.พัฒนาบริการสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง


3.เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลคุณธรรม ส่งเสริมให้บุคลากร เก่ง ดี มีสุข


4.พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการทำงานอย่างเป็นเอกภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย


6.พัฒนาคุณภาพบริการในทุกระบบ สู่ความเป็นเลิศ


ค่านิยม

Human FITS

Human Human Humanize การมี “หัวใจความเป็นมนุษย์”
F Focus on customer ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
I I’ develop พัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
T Team work ทำงานเป็นทีม
S Standardize พัฒนาสู่มาตรฐาน

ค่านิยมตามอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม

รับผิดชอบ : พัฒนาตนเอง ทำหน้าที่ของตนเองเต็มความสามารถ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาสู่มาตรฐาน


สามัคคี : ทำงานเป็นทีม ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีจิตสาธารณะ


มีเมตตา : ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การให้บริการ “ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”


โครงสร้างหน่วยงาน

structure