Integrity and Transparency Assessment : ITA
ดัชนีความโปร่งใสข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
นโยบายของผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียน
ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อินโฟกราฟฟิก
จรรยาบรรณกระทรวงสาธาณสุข
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
สรุปแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกร
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุน
คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ
ข้อ 1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 62
ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 1.9 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ 60
ข้อ 1.10 อินโฟกราฟฟิก
ข้อ 1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์
ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อ 4 แผนงานโครงการ ปี 2562
ข้อ 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
ข้อ 5.1 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน
ข้อ 7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ข้อ 7.4.1แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ 7.4.2แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจของหน่วยงาน
ข้อ 7.5
ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อ 9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ความรับผิดชอบความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน