Integrity and Transparency Assessment : ITA


1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.7 ข้อมูลการติดต่อ
1.8 หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียน
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
1.12 ประมวลจริยธรรมข้อราชการ
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.14 อินโฟกราฟิก
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
4 สรุปแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
5 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องเรียน
6 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
9.1 การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
9.2 ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
9.3 แผนการจัดซื้อยา 2563
9.3 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2563
9.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป สำนักงาน 2563
9.3 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2563
9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9.5 สขร.เดือนตุลาคม 2563
9.5 สขร.เดือนพฤศจิกายน 2563
9.5 สขร.เดือนธันวาคม 2563
9.5 สขร.เดือนมกราคม 2564
9.5 สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2564
10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุน
11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ


1.1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
2.1 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม1 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติกำหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่
2 ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ว่าด้วยมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3 คู่มือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
4 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมชี้แจงมาตรการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 บันทึกข้อความเรื่อง แจ้งมาตรการในการบริหารผลปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
6 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)